Sahaba (Följeslagarna)

mars 18, 2010

2 skrämmande hadither

mars 15, 2010

1 – Anas bin Malik berättade att Allahs sändebud (saw) sade till Jibrel:

”Varför är det så att jag aldrig ser Mika’il (En av Allahs änglar) leende?” Jibril svarade: ”Mika’il har inte lett sedan Helvetet skapades.”

[Berättad av Ahmad, och den är i ”Sahih at-Targhib wat-Tarhib” (3664)]

2.2 – Abu Hurayrah berättade att Allahs sändebud (saw) sade:

”Om det var 100.000 eller fler personer i moskén – och en av dem var från helvetets invånare som tog ett andetag – detta andetag skulle göra att hela moskén brann upp tillsammans med alla i det.”

[Rapporterad av al-Bazzar och Abu Ya’la, och den är i ”Sahih at-Targhib wat-Tarhib” (3668) och ”as-Silsilah as-Sahihah” (2509)]

10 värdelösa saker

mars 14, 2010

”Det finns tio värdelösa saker som du inte drar fördel av:

1. Kunskap som inte tillämpas.

2. En handling som är tom på uppriktighet, och inte baseras på korrekt exempel (åtföljandet av Profetens Sonnâh ).

3. Förmögenhet som samlas, och ägaren varken njuter av det under det här livet, inte heller får någon belöning för det i det nästkommande livet.

4. Ett hjärta som är tomt på kärlek och längtan efter Allah, och sökandet av närhet till Honom.

5. En kropp som inte lyder eller tjänar Allah.

6. Att ”älska” Allah utan att söka Hans behag.

7. Tid som inte tillbringas i att gottgöra synder eller beslagta möjligheter att utföra handlingar av rättfärdighet som kommer ta en närmare till Allah.

8. Ett sinne som tänker på saker som inte leder till någon nytta

9. Tjänstgöra dem som varken tar dig närmare Allah eller ger dig fördel i ditt liv.

10. Hopp och fruktan i en som är under makten av Allah, och vars panna är i Allahs hand, medan denna person varken kan medföra någon nytta, skada, ge liv eller död, eller uppståndelse till sig själv.

Hur som helst, så är den största av dessa punkter: slöseri av hjärtat och slöseri med tid.
Slöseri med hjärtat sker genom att man föredrar detta världsliga liv över Akhira (det nästkommande livet) och att slösa bort tid sker med hjälp av ständiga förhoppningar. Allt ont finns i att följa sin lust och med ständiga förhoppningar, medans allt gott finns i följandet av den rätta vägen och förberedelse för mötet med Allah, och Allah är källan till all hjälp.”

Att följa Allahs vägledning och vara förberedd för mötet med Allah är grunden för allt gott.

/Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah

bok: Al-Fawa’id


Profeten (صلى الله عليه و سلم) Och Al-Ansaar

mars 14, 2010

8 sätt att undkomma fitnah

mars 13, 2010

1. Taqwa (Guds fruktan)

(Gud visar var och en som fruktar Honom en utväg ur (alla svårigheter) [65:2]

(Och för var och en som fruktar Honom gör Gud uppgiften lätt;) [65:4]

2. Tillit till Allah

(och den som litar till Gud behöver inget annat [stöd]. [65:3]

[3:173-174] De som kände sin tro växa, när de varnades att [styrkor] hade dragits samman mot dem och att de borde vara på sin vakt, och svarade: ”Vi behöver ingen annan hjälpare än Gud. Var finns en mäktigare beskyddare?” Och de återvände [styrkta av] Guds välsignelse och Hans nåd; det onda hade inte rört vid dem. Deras mål var att vinna Guds välbehag och Guds nåd är en outsinlig källa.


3. Tawba och att vända sig till Allah i med ödmjukhet

[21:87-88] OCH [MINNS] honom [som slukades av] en väldig fisk. Han övergav [staden] i vredesmod och trodde att Vi ingen makt hade över honom. Men [när han hade fått sitt straff] ropade han i [sin förtvivlans] mörker: ”Ingen gudom finns utom Du! Stor är Du i Din härlighet! Jag har i sanning handlat orättfärdigt.” Och Vi hörde hans rop och räddade honom ur hans elände; så räddar Vi dem som har tro.

[6:42-43] Före dig har Vi sänt sändebud till folk, som Vi sedan satte på prov genom motgångar och lidande, för att de skulle [lära sig] ödmjukhet. [Det hade varit bäst för dem] om de hade ödmjukat sig, när Vår prövning nådde dem; men tvärtom hårdnade deras hjärtan och Djävulen visade dem deras handlingar i ett fördelaktigt ljus.

4. Söka styrka och tålamod i bön

[2:153] TROENDE! Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Gud är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut.


5. Glädje är för den som undviker fitnah

Profeten (saw) sa:

Sannerligen är den lycklige den som undviker vedermödor! Sannerligen är den lycklige den som undviker vedermödor! Sannerligen är den lycklige den som undviker vedermödor, och hur bra är den som är utsatt för vedermödor men håller sig tålamodig

[Rapporterad av Abu Dawud (4263), och den är autentisk]


6. Hålla fast vid Allahs bok och profeten (saw`s) sunnah

Profeten (saw) sa:

Jag råder er att frukta Allah,och  att lyssna och lyda, även om en etiopisk slav placerades i auktoritet över dig, för den som lever efter dig  kommer att se en stor splittring och skillnader. Så det är för dig att hålla fast vid min Sunna och dom rätt vägledda khaliferna efter mig. Bita fast vid den med dina kind tänder, och akta er för nyligen uppfunna ärenden, för varje nyligen uppfunnet ärende är en innovation , och varje innovation är en form av vilseledning. ”

[Rapporterad av Abu Dawud (4607), at-Tirmidhi (2676), Ahmad (4/126), Ibn Majah (43), ad-Darimi (1/44), al-Hakim (1/95), och den är autentisk]

7. Dygden av dyrkan i tider av fitnah

Mu’aqqal bin Yasar rapporterade att Allahs sändebud sade:

”Dyrkan under tider av vedermödan motsvarar en migration till mig.”

[ ‘Sahih Muslim ”, # 2848]


En del i Paradiset, en del i helveteselden

mars 11, 2010

Av Shaykh Nabîl al-‘Awadhî

Vår Profet Mohammads (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) följeslagare brukade samlas för att komma ihåg döden så att de skulle få nytta av deras själar genom att öka deras gudsfruktan och genom att sträva efter att få erhålla Allâhs välbehag. Om detta var hur Sahâbah brukade göra – och deras generation var den bästa av alla generationer; de var de mest fromma och de med mest taqwâ i detta ommah – hur är det då inte med oss? Sannerligen betyder detta att vi måste sysselsätta oss med ihågkommandet av Allâh ännu mer. Efter allt så är det vi som är i mest behov av denna handling utav dyrkan mer än dem.

Låt oss börja med slutet av en mans liv, hans sista ögonblick. Han ligger på sin säng och hans familj står vid hans sida. Hans pappa kallar på en doktor. Hans fru frågar honom: ”Till vem är du på väg då du lämnar oss?” Mannens lilla dotter frågar honom: ”Varför svarar du mig inte ?”, och hans lille pojke gråter men ingen svarar honom. Detta är den stund som Allâh, Den Högste, har informerat oss om:

”Nej! När [den döde] är nära att utandas sin sista suck och de [anhöriga] frågar: ’Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?’ och han själv tänker att avskedets stund är inne och vånda läggs till vånda.”
[Sôrat al-Qiyâmah, vers 26-29]

De placerar honom på hans lakan [som han ska svepas in i – ö.a.], och hans ben läggs ihop med hans andra ben. Sedan bärs han på deras axlar och tas till det mörka stället.

Om han var en syndig överträdare kommer han utropa: ”Ve den! Vart tar ni den?”

”Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!” [Sôrat al-Qiyâmah, vers 30]

Sedan sänks han ned i graven och jord kastas på honom tills han är täckt av den.

Om han var en syndare så säger Allâh, Den Mest Perfekte och Den Högste, om honom:

”Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte. [När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen.” [Sôrat al-Qiyâmah, vers 31-32]

Denna syndare kommer vara i sin grav helt ensam. Ingen kommer sitta med honom och ingen kommer hålla honom sällskap. Han kommer känna Eldens hetta, känna dess illaluktande stank, och han kommer torteras i den. Denna mans grav kommer pressa sig mot hans sidor så att hans revben krossas. Trots allt detta och all denna tortyr så kommer han önska att Timmen aldrig inträffar. För denna man vet att Timmen är mycket hemskare, och att han kommer ha en mycket större förlust Den Dagen.

Mannen hör ”as-Sâkhah” inifrån sin grav, och vad är ”as-Sâkhah”?
Det är det andra tjutet i basunen. Det är då som alla i gravarna kommer resa sig upp och bli återuppväckta.

Så syndarna kommer jämra sig och utropa:

”’Vem har väckt oss ur vår djupa sömn?’ [Och änglarna ska svara]: ’Detta är vad Den Nåderike har lovat – budbärarna sade Sanningen.’” [Sôrat Yâ Sîn, vers 52]


”När himlen rämnar, och stjärnorna skingras, och haven svämmar över sina bräddar, och gravarna störtas över ända – [då] skall varje själ klart inse vad den har sänt framför sig och [vad den] har skjutit upp.” [Sôrat al-Infitâr, vers 1-5]

Sedan kommer han resa sig upp och bli förd till samlingsplatsen, ”al-Mahshar”.

”Människor! Frukta er Herre! Den Yttersta Stundens omskakande händelser kommer att bli en svår [prövning]! Den Dag ni ser den komma skall varje kvinna som ammar sitt barn låta det ligga, förlamad av fasa, och varje havande kvinna i sin förskräckelse föda fram sitt foster i förtid, och människorna skall ses [ragla som] druckna, fastän de inte är druckna; nej, [det är rädslan för] Allâhs stränga straff [som driver dem från vettet].” [Sôrat al-Hadjdj, vers 1-2]

Modern kommer komma till sin son och säga: ”Åh min son! Mitt bröst var en behållare för dig, mitt sköte var en behållare för dig. Åh min son! Jag söker från dig en hasanah (god gärning) som jag kan komma närmare Allâh med. Min son! Var inte girig gentemot mig.” I denna värld skulle denna son ha offrat sitt liv, om inte flera liv, endast för att glädja sin moder, men hur ska han behandla henne nu? Hans svar på hennes vädjan kommer vara: ”Försvinn från mig! Lämna mig! Jag behöver dem goda gärningarna mer än dig!”

”När [Uppståndelsens Dag] bryter in [med ett mäktigt dån], kommer människan att undvika sin broder, och sin moder, och sin fader, och sin hustru, och sina barn, ja, var och en av dem skall ha nog av sina egna bekymmer.” [Sôrat al-’Abasa, vers 33-37]

Mänskligheten kommer vänta på denna samlingsplats i 50 000 år, och efter det kommer Allâh, Den Mest Perfekte och Den Högste, döma dem. Så Han kommer utropa till syndaren och säga till honom: ”Åh du-och-du! Lät Jag dig inte dricka av det kalla vattnet? Skänkte Jag inte dig en kropp med hälsa? Skänkte Jag dig inte många gåvor? Vad har du gjort med allt det som Jag försåg dig med?”

Så mannen kommer svara: ”Åh min Herre! Jag har inte gjort någonting [med allt det som jag fick].”

Så han ljuger inför sin Herre under Denna Dag! Allâh kommer då säga: ”Det finns vittnen!” Så änglarna kommer komma och bära vittnesmål om att denna syndare inte bad då tiden för bön inföll, han drack, han begick otukt, han ljög, han svor och han förolämpade. Han vände sig bort från Tron och var stolt och högmodig.

Så syndaren kommer säga till sin Herre: ”Jag godkänner inget vittne förutom en som jag själv utser.” Hans Herre kommer svara honom: ”Och har du det?”

”Den Dagen skall vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.” [Sôrat Yâ Sîn, vers 65]

Så han kommer vända sig till sitt skinn och säga: ”Det var bara för dig som jag argumenterade för.”

”Nej [tag er i akt]! När jordskorpan smulas sönder i stöt efter stöt, och din Herre visar Sig med änglarna i slutna led, och helvetet görs [synligt], Den Dagen skall människan minnas [Våra varningar] – men vad hjälper det henne då att hon minns? [Då] kommer hon att säga: ’Om jag ändå hade tänkt på [att med goda handlingar] förbereda mig för mitt liv [i evigheten]!’”[Sôrat al-Fadjr, vers 21-24]

Denna man kommer minnas. Denna syndare kommer minnas när han hörde kallelsen för bön och att han inte besvarade den. Han kommer minnas när han vaknade och solen redan hade gått upp och att han ännu inte hade bett al-Fadjr. Denna man kommer minnas när han kränkte den-och-den, då han baktalade den-och-den, då han tjänade förmögenhet på ett otillåtet sätt, då han slog den-och-den och då han dödade den-och-den. Denna syndare kommer minnas varje synd som han gjorde då han inte lydde Allâh.

Men Den Dagen kommer hans samvetskval och ånger inte vara värt någonting.

Allâh kommer att säga:

”Då [skall befallningen ges:] ’Grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom [med andra syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar; han ville nämligen inte tro på Allâhs Höga Majestät…’” [Sôrat al-Hâqqah, vers 30-33]

Änglarna kommer då dra honom på hans ansikte in i Elden.

När han inträder kommer han se att sina vänner som han hade här i det jordiska livet redan är där.

”…Varje gång en skara går in [i Elden] förbannar de den föregående…” [Sôrat al-A’râf, vers 38]

Så han hälsas med förbannelser och han ges en uslig boning där han ska vistas. Elden omfattar honom från alla håll, och den steker och bränner hans skinn fullständigt.

”…i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt.” [Sôrat an-Nisâ´, vers 56]

Deras mat i Elden kommer att vara ad-Darî´ (en taggig växt).

”…och deras enda föda skall vara en torr, törnig buske, som varken ger näring eller stillar hungern.” [Sôrat al-Ghâshiyah, vers 6-7]

När de äter den så kvävs dem p.g.a. dess taggar. När de kvävs kommer de be om att få bli räddade med hjälp av vatten. De kommer ges väldigt kokande vatten som kommer steka deras ansikten när de dricker det. När de dricker från vattnet så förstörs deras inälvor p.g.a. hettan och detta orsakar dem ökad smärta.

De äter från az-Zaqqôm (en bitter frukt).

”Det träd vars frukt är död, skall låta den hårdnackade förnekaren smaka sin frukt; och den skall sjuda som smält koppar i hans inälvor, sjuda som skållhett vatten. [Och ett rop skall höjas:] ’Grip honom och släng honom rakt in i lågornas mitt! Häll sedan kokhett vatten över hans huvud som en [ytterligare] plåga. Pröva på [detta straff], du som [på jorden] var den mäktige, den förnäme!’ [Sôrat ad-Dokhân, vers 43-49]

P.g.a. denna intensiva smärta, lidande och vånda som de utsätts för kallar de på helvetets väktare.

”De kommer ropa till [helvetets väktare]: ’Du som härskar [över oss]! Be till din Herre att Han dömer oss till förintelse!’ Men hans svar blir: ’[Nej,] här skall ni förbli!’” [Sôrat az-Zokhrof, vers 77]

Efter allt detta har de en sista chans och de ropar då till sin Herre: ”Åh vår Herre! Vi var sannerligen vilseledda! Sänd oss tillbaka till jordelivet så att vi kan utföra gott istället för det som vi brukade göra!”

Allâh kommer att svara dem: ”Ruttna där ni är och tala inte till Mig.” Efter detta så kommer de inte tala och inte heller kommer de yttra något.

Sedan kallas de [av någon] långt bortifrån: ”Åh Eldens invånare! Vet ni vad detta är?” Så de svarar: ”Ja, detta är döden i form av en bock.” Sedan slaktas döden på ett ställe mellan al-Djannah (Paradiset) och an-Nâr (Elden). Då sägs det till invånarna av Elden: ”Nu återstår evigt liv utan död.”

Vad gäller den andra gruppen, de som underkastade sig sin Herre i Detta Liv, ja, låt oss ytligt beskriva deras lott:

Då han placeras i sin grav utvidgas den och görs rymlig för honom. Han känner lukten av den söta doften av al-Djannah och får känna på en del av dess behaglighet. Han sover i sin grav likt en brud på hennes bröllopsnatt som ingen väcker förutom hennes älskade. Då utropet kommer förs han till samlingsplatsen och han väntar där i 50 000 år. Denna tid kommer att passera så [snabbt] som tiden mellan adh-Dhohr och al-’Asr. Sedan kommer alltings Herre för att utföra domen, så Han kallar på Sin tjänare [med orden]: ”Åh Min tjänare! Kommer du ihåg den-och-den synden? Kommer du ihåg den-och-den synden?” Så tjänaren svarar: ”Min Herre! Jag har förgåtts!” Så Allâh svarar honom: ”Jag gömde den för dig i jordelivet, och Jag förlåter dig för den idag!”

Denna goda man tar emot sin bok med sin högra hand. P.g.a. denna glädje springer han till människorna och utropar:

”Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: ’Kom! Läs [vad som står] i min bok! Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!’ Han skall leva, salig…” [Sôrat al-Hâqqah, vers 19-21]

Sedan kommer han samlas med en grupp av al-Djannah.

Paradiset har åtta portar, och mellan varje port är avståndet lika långt som en sträcka som skulle ta 40 år att resa. Det kommer En Dag då portarna fylls med människor. När Allâhs tjänare träder in i al-Djannah hälsas han med salâm (frid). Framför sig ser han fyra floder:

”…[en lustgård] där bäckar flyter med vatten som alltid förblir friskt, och floder av mjölk med ofördärvad smak, och floder av det ljuvligaste vin, och floder av renaste honung…” [Sôrat Mohammad, vers 15]

Där han har ett hus och han känner till huset så som han kände till sitt hus i Detta Liv. Hans hus är gjort av byggmaterial av guld och silver. I det finns hans fruar från al-Hôr al-’În.

”Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor, [sköna] som pärlor i [ostronets] skyddade skal. [Sådan är] belöningen för deras handlingar!” [Sôrat al-Wâqi’ah, vers 22-24]

”Och deras hustrur [skall vara hos dem], upphöjda [till en ny värdighet]. Vi skall nämligen låta dem uppstå i en ny skapelse och skapa dem som jungfrur, kärleksfulla, evigt unga liksom [alla de som hör till den högra sidan.” [Sôrat al-Wâqi’ah, vers 34-38]

Varje gång de har intimt umgänge med sina män återgår de till att bli jungfrur.

Utanför detta hus har han ett tält, och i det har han hustrur. När han går till en av dem, ser inte de andra honom.

I al-Djannah har den rättfärdiga tjänaren allt det han känner för, önskar och vill ha. Han upplever varken extrem hetta eller bitter kyla:

”I denna [lustgård] skall de vila på divaner, stödda [på mjuka kuddar], och där skall de varken utsättas för solens [hetta] eller för köld.” [Sôrat al-Insân, vers 13]

Det finns inget träd i al-Djannah vars stam inte är gjort av guld. När han vill ha frukt behöver han inte resa sig upp från sin plats, eftersom den kommer komma ned till honom:

”…skuggorna skall luta sig över dem och [fruktträden] tjänstvilligt bjuda ut sin frukt.” [Sôrat al-Insân, vers 14]

”Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som du skulle kunna tro vara kringströdda pärlor.”
[Sôrat al-Insân, vers 19]

Så där lever han, i frid och i lättsamhet. Ingen smärta, dålig känsla eller löst prat. Liv utan död, evigt utan slut.

Detta är inte historier som vi endast talar om för att underhålla oss själva eller skrämma varandra, istället är det faktiskt det öde som väntar dem som underkastar sig Allâh och för dem som inte underkastar sig Honom.

Allâh kallar Sina tjänare till ånger flera gånger per dag, så ta vara på dessa möjligheter. Ånger har endast tre villkor:

1- Att du är uppriktig gentemot Allâh.
2- Att du lämnar synden.
3- Och att du gör ett stabilt beslut att du aldrig ska återgå till synden igen.


Så bli folket av Det Nästkommande Livet och inte folket av Detta Liv;
en del i Paradiset och en del i helveteselden…


vad som fick en man att tänka om

mars 11, 2010


del 1

En polisman  i ett muslimiskt land skrev ett följande brev till en sheikh där han berättade vad de var som fick han att återvända till Allah subbhana wa ta ala

Han skrev:

Att se dödsolyckor var en vanlig del av min dag, men en olycka var olik dom andra.

Min partner och jag hade parkerat på vägkanten av motorvägen och vi började disskutera , helt plötsligt så hör vi ljudet av metall som krockar mot metall ,vi vände oss om snabbt för att se vad som hänt det var en frontall krock som hade orsakat det hemska ljudet

Vi kunde inte beskriva blodbadet. Två unga män i ena bilen båda i mycket kritiskt läge att dö. Så vi bar ut dom försiktigt från bilen och la ner dom på marken

Snabbt så återvände vi för att hjälpa föraren av andra bilen. Men han var redan död. Så vi gick tillbaka till dom två ungdomarna som låg på sidan av vägen

Min partner försökte få dom att säga shahadah han sa till dom , Säg La ilaha ill Allah (De finns ingen gud värd att dyrkas förutom Allah)

Men dom reagerade inte. dom började mummla på lyrik till en sång, jag blev skrämmd, Min partner var van med sån här grejer så han forsatte försöka få dom att säga shahadah

Jag stod brevid och kollade, jag rörde mig inte mina ögon var fast på ungdomarna, aldrig någonsin i hela mitt liv hade jag sett nåt liknande än det som hände framför mig, jag hade aldrig sett någon dö, och aldrig på ett sånt satanistiskt sätt

Min partner fortsatte kämpa med att få dom att säga shahadah men till ingen nytta, deras mummlande av sången började sakta att bli tyst, den ena av dom slutade sen den andra ingen av dom rörde sig båda hade dött.

Vi bar dom till polisbilen, min partner var helt tyst inte en viskning i mellan oss vi tog liken till närmaste sjukhus.


Del 2

Ett tag senare berättar Polismannen som skrivit brevet att han började glida ifrån Allah, Men en annan incident hände

Vilken märklig värld efter en tid ungefär 6 månader senare så hände en mycket konstig incident.

En ung man körde på motorvägen,  men påväg in till en stad fick han punktering.
Han parkerade vid sidan av vägen och gick ut för att byta däck, ljudet av en tutandes bil kunde höras bakifrån plötsligt så kör bilen in i den unga mannen, han blir klämd mellan sin egen bil och den andra bilen

han rammlar ner på marken med kritiska skador

jag sprang fram till olycksplatsen med min partner denna gång en annan partner än förra gången, tillsamans bar vi den unga mannens kropp in till vår patrull bil och ringde genast sjukhuset så dom kunde förbereda sig för hans ankomst

Han var en ung man i sina bästa år, religös som vi kunde se på hans utseende, han mummlade nånting medans vi bar honom men vi hade inte varit uppmärksamma på vad.

Hur som helst när vi la honom bak i bilen och han var alldelse blodig men vi hörde att reciterade Quran han var helt inne i att läsa quran ,Prisad vare Allah du kunde aldrig trott att denna man ens kännde nån smärta

fast än blod hade dränkt hans kläder så dom var helt röda hans ben hade knäckts på flera olika ställen ,

Han forsatte att läsa med sin mjuka röst varje vers i sin rätta rytm i hela mitt liv så hade jag aldrig hört en sådan recitation. Jag sa till mig själv ”jag ska få honom att säga shahadah” som jag hade sett min partner göra förut

Min partner och jag lyssnade intensivt på den unga mannens mjuka röst jag fick rysningar ,

Plötsligt upphörde mannen läsande av quranen jag stirrade på den unga mannen medan han tog upp sin hand sträckte ut sitt pekfinger pekade på himmlen och sa shahadah (La ilaaha ill Allah) sen föll hans huvud

jag hoppade bak i bilen och kände på hans hjärta. Han var död

jag kunde inte sluta titta på honom. en tår föll men jag dolde det, jag vände mig om till min partner och sa till honom att den unga mannen hade dött han började gråta högt.  jag började gråta också  patrull bilen blev igen dimmad pågrund av vårt gråtande

Vi kom fram till sjukhuset, snabbt gick vi in springandes genom korridorerna vi sa till läkarna vad som hade hänt många blev berörda av det vi hade berättat för dom, vissa blev gråtfärdiga.

En av personalen ringde till den avlidna unga mannens hem hans bror svarade i telefonen han fick reda på vad som hade hänt. han berättade:

att hans bror (den avlidne) brukade åka till sin mormor som bodde utanför stan varje måndag varje gång han besökte henne så såg han til att spendera tid med dom fattiga och hemlösa barnen på gatorna staden kände till honom han var den som brukade ta med sig islamiska böcker och kasetter hans dammiga mazda brukade va full med ris och socker och till och med godis till familjer som var i nöd

Han lät ingen avråda honom från att åka den långa resan till staden,när folk brukade avråda honom om att åka så sa han alltid på ett vänligt sätt at den långa körtiden var ett bra tillfälle att repetera sin quran memorisering och till att lyssna på islamiska lektioner på sin bandspelare i bilen och att med varje steg till staden hoppasde han på belöning från Allah azza wa djall

Del 3

Mina bröder och systrar! vad var orsaken till att 2 ungdomar dog medans dom mummlade på en sång och en annan ung man dog medans han läste koranen och sa La ilaaha ill Allah ?

skillnaden är levnads sättet, den som lever för Allah och dyrkar Allah följer hans budbärare Mohammed´s(Sallallahu aleyhi wa sallam) fotspår medans resten av världen njuter till fullo av att mätta sina luster, dom fixar pojk/flickvän dom går ut på klubbarna på helgerna dricker alkohol..ja allt som deras lust vill!

en som lever för sin skapare Allah kommer med Allah´s hjälp att kunna dö på ett vackert sätt medans man säger Shahadah

medans en som dyrkade shytan kommer dö på ett mycket hemskt sätt

Allah säger i koranen  36:60 ” Befallade jag er inte, ni söner av adam att inte tjäna djävulen,som är er svurne fiende. 36:61 ” och befallde jag er inte att tillbe mig? det är den raka vägen”

Allah säger här i koranen att dyrka inte shytan!
men de är det som många av oss gör idag vi dyrkar shytan genom att följa våra luster genom att inte lyda våran skapare Allah subbhana wa ta ala

och vi måste veta mina bröder och systrar att vi kommer bli återupplivade framför Allah på samma sätt som vi dör. Tänk dig att dö och man ber inte, tänkt dig att dö i ramadan och man fastar inte tänk dig att dö medans man dricker alkohol eller är ute på klubben Wallahi folk har dött medans dom gör dom största haram grejerna.. vad kommer dom kunna säga till sin Herre??


så vi måste verklingen kämpa i detta liv så vårt nästa liv kan bli det bästa.

Det är sant mina bröder och systrar att Allah är den mest barmhärtiga och Förlåtande

men vem förlåter Allah?

Allah säger i koranen 20:82 ” Men jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen”

Allah säger också i  koranen 46:31 ”Landsmän hör den som kallar er till gud och tro på honom [Allah] skall ge er förlåtelse för era synder och skona er från ett plågsamt straff

Kära bröder och respekterade systrar låt oss lova oss själva att i natt sätta på våra alarm för Fajr bönen (vi alla vet om vi hade ett plan att ta eller nåt speciellt på teve att se den tiden fajr är så have vi vaknat) så hur kan vi inte vakna till fajr

låt oss sätta på våra Alaram och vakna och be 2 raka till Allah och i sujood då vi är så nära vi kan komma till Allah låt oss då fråga Allah om förlåtelse låt oss då fråga Allah subbhana wa tala att förlåta alla våra synder och vägleda oss till den rätta vägen

Profeten (Sallalahu aleyhi wa sallam) berättade att en man som var ute i öknen helt själv med sin kamel och på sin kamel hade han alla sin mat och dryck  och han förlorar sin kamel ute i öknen så han inväntar bara döden han lägger sig ner för att dö och han sommnar sakta in när han öppnar sina ögon ser han sin kamel framför sig han skriker ut ”Å Allah du är min tjänare och jag är din herre” av sin lycka så säger han helt fel

Profeten Muhammed (Sallalhu aleyhi wa sallam) sa: att Allah subbhana wa ta ala blir mer glad än den här mannen när nån vänder sig i ånger och förlåtelse till honom.

så inatt Fajr tid låt oss va den personen som gör Allah så glad!


Tänk på innan du synder

mars 11, 2010

Du som fruktar Allah Subhanu wa ta3laa.

Tänk på innan du syndar:

Att Allah ta’ala ser dig och vet vad du döljer och visar öppet, Han vet vad som fördöljer sig i det gömda och det öppna.

Tänk på innan du syndar:

Att änglarna registrerar allt vad du uttalar och vad du gör, det skrivs ned i din bok. Varje ord du yttrar har en bevakare som antecknar dem.

Tänk på innan du syndar:

Dödsögonblicket, när själen lämnar kroppen med obekväma kramper som du inte tål, då du önskar att ånger antogs och att du bad och läste Koran lite mera.

Tänk på innan du syndar:

Graven, dess straff, prövning och mörker. Det är antigen en lustgård från Jannah eller en grop från helvetets gropar. Där finns ingen nära fader eller nådig moder. Inget sällskap eller en underhållande vän.

Tänk på innan du syndar:

Den Dagen människor uppstår på Domedagen barfota och nakna.

Tänk på innan du syndar:

Dagen då böckerna friges och man mottar med antigen höger eller vänster.

Tänk på innan du syndar:

Dagen där solen är på en mils avstånd från människornas huvud och svetten rinner beroende på deras handlingar. Vissa svettas till deras anklar, andra till deras knä, andra till halsen och andra omsvepas av svett, vi ber Allah om skydd!

Tänk på innan du syndar:

Den Dagen då dina kroppsdelar kommer vittna emot dig, i både gott och ont av dina handlingar.

Tänk på innan du syndar:

Den dagen då dem trotsiga syndarna säger: ”Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?” I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.

Tänk på innan du syndar:

Den dagen då Änglarna drar dig tillbaka från Profeten Salla Allahu Alayhi Wa Sallam och han säger ”Dem är från min nation”! Ängeln svarar då tillbaka: ”Du vet inte vad dem har uppfunnit efter dig!”

Tänk på innan du syndar:

Att du kommer att gå över bron [as-Sirat] som vilar ovanför Elden som drar ner syndarna genom dess vaktande väktare. Antigen räddas du eller dras ned av Helvetets Kedjor, må Allah hjälpa oss!

Tänk på innan du syndar:

När du står framför Allah utan någon vägg mellan eller tolk, där påminner Allah dig vid varje synd du har begått.

Tänk på innan du syndar:

Den Dagen då tjänaren ropar: ”Hur ångrar jag inte att försummade lydnaden mot Allah och att jag vågade göra narr av de troende.”

Tänk på innan du syndar:

Eldens glöd och kokande och ständiga mörka tändande låga, då syndarnas dras över deras ansikten till detta bittra mål.

Tänk på innan du syndar:

Att synders följder är väldigt onda, bland dem är: Ingen framgång och välgång i livet, du vägras kunskap och försörjning, eländigt liv och bitterhet, kortare liv och plötslig död, ingen skygghet eller heder. Men främst så bryts kontakten mellan dig och din Herre. Bryts den kontakten så vägleds du inte till gott utan bara till ont … och alla vet vart den vägen leder!


Emaan.

mars 11, 2010

Din eman är som ett ljus… ett brinnande ljus, du måste vara försiktig och ta hand om detta ljus , se till så att  lågan hela tiden brinner.. om en vind kommer måste du va där och skydda ljuset.. om det börjar regna måste du slå upp paraplyet och skydda ljuset om nån försöker blåsa ut ljuset måste du akta dig för dom här personerna!


vad är nu ditt skydd för ditt ljus?


1. Mosken be dina böner där! träffa bröder/systrar där!

2. Umgås mkt med starkt praktiserande bröder/systrar!

3. Va med i studiecirklar om islam och ta lärdom!!

4. läs koranen och fördjupa dig i din relgion !


Vem Är Din Vän?

mars 11, 2010

Vår Ädla och Kära Profete Muhammed (Sallallahu aleyhi wa sallam)
sade : En man följer sina vänners relgion, du bör vara försiktig vem du tar som vän

[At-tirmidhi & Abu-dawud]

Profeten (Sallallahu  aleyhi wa sallam) sade: En man kommer vara med dom han älskar

[Bukhari & Muslim]

Så vem vill du vad med på domedagen en dag som är mer skräckslagande än din värsta mardrömm!

vill du va med dom rättfärdiga som Allah älskar  eller vill du va med dom som Allah hatar?

Profeten (Sallallahu aleyhi wa sallam) sade: Liknelsen av bra sällskap och dåligt sällskap är som än person som säljer musk (mycket god parfym) och en smed , mysk säljaren kommer antigen ge dig gratis parfym eller så kommer du köpa parfym av han och om inte det så kommer du åtminstone att sitta och känna lukten av den underbara parfymen, medans smeden kommer antigen bränna dina kläder och om inte det så kommer du känna en motbjudande lukt

[Bukhari & Muslim]


Så bröder och systrar det är mycket viktigt vilka vi väljer att ha i vårt sällskap

om vi är med praktiserande bröder och systrar så kommer som hadithen här ovanför säger, vi kommer få ut nånting av det.

mendans den som väljer dåligt sällskap kommer endast att förlora på det.

Så välj ditt sällskap min bror och syster var med dom som älskar Allah subbhana wa ta ala dom som kämpar för Allahs skull så du kan bli som dom och ännu bättre